REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO Firmy Kumi s.c.

 

Witamy serdecznie w sklepie internetowym Firmy Kumi s.c. reprezentującej marki Kumi i Muso.

 

ARTYKUŁ 1. REGULACJE WSTĘPNE

 

Sklep Internetowy Kumi, Muso, działający pod adresem www.kumi.pl należy do Firmy 

Kumi s.c. Mirosława Koprowska-Kumosińska, Józef Kumosiński , z siedzibą w Łodzi, przy ul. Srebrnej 15, kod pocztowy: 91 – 328 posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 7262601520 , REGON: 100617878, umożliwia kupowanie towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).

 

ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym marki Kumi i Muso.

2. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

3. Każda zmiana regulaminu będzie publikowana na stronie www.kumi.pl w zakładce „do pobrania” 

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem   Firmą Kumi s.c. Mirosława Koprowska -        Kumosińska, Józef Kumosiński.

5.Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie Polski. 

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

ARTYKUŁ 3. DEFINICJE

 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna (wiek min. 18 lat) zdolna do zawierania wiążących umów, zarejestrowana w Serwisie www.kumi.pl zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

Serwis – prowadzony przez Firmę Kumi s.c. serwis sprzedaży on-line  odzieży marek Kumi i Muso, dostępny dla zarejestrowanych użytkowników  - Klientów  pod adresem www.kumi.pl w widocznej dla klienta zakładce e-SKLEP.

 

Towar – produkt oferowany do sprzedaży w Serwisie e-SKLEP zgodny z zamieszczonym opisem.

 

Rejestracja – proces zakładania indywidualnego Konta Klienta.

 

Konto – zapis informatyczny, utworzony dla Klienta w wyniku Rejestracji, obejmujący dane dotyczące Klienta, w tym historię dokonanych przez niego zakupów w ramach Serwisu.

 

Koszyk – narzędzie informatyczne dostępne w Serwisie, umożliwiające Klientom gromadzenie wybranych Towarów. Wszystkie Towary w koszyku klient może dowolnie wymieniać i usuwać do momentu naciśnięcia klawisza „Wyślij jako zmówienie”.  Poprzez naciśnięcie klawisza „Wyślij jako zamówienie” klient realizuje wolę zakupu wybranych do Koszyka towarów. 

 

Zamówienie – narzędzie informatyczne dostępne w Serwisie, tworzone po zaakceptowaniu wybranych towarów do Koszyka  poprzez naciśnięcie klawisza „Wyślij jako zamówienie” celem ich zakupu. Wysłanie Zamówienia rozpoczyna proces zakupu wybranych towarów u Producenta marek Kumi i Muso. 

 

Status zamówienia – aktualny etap realizacji zamówienia.

 

ARTYKUŁ 4. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

1.   Serwis e-SKLEP jest dostępny dla każdego Klienta bez logowania w zakresie oglądania towarów w nim oferowanych oraz gromadzenia ich w Koszyku. Proces zakupu i wysyłania Zamówienia  może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które dokonały Rejestracji w Serwisie a następnie Zalogowały się. 

2.   W celu dokonania Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach internetowych Serwisu poprzez podanie danych zawartych w formularzu oznaczonych gwiazdką. Klient sam ustala swoją Nazwę użytkownika oraz Hasło. Rejestracja w Serwisie jest czynnością jednorazową i bezpłatną. Poprzez dokonanie Rejestracji, Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 Poz.827) i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

3.   Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres 

e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Rejestracji. Potwierdzenie dokonania Rejestracji umożliwia Klientowi logowanie i dokonywanie zakupów w Serwisie.

4.   W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu po podaniu zgłoszonego podczas Rejestracji: Nazwy użytkownika oraz hasła.

5.   Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

6.   Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę Sklepu Internetowego. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Serwis. 

7.     Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 10.00,  jak również w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą w kolejnym najbliższym dniu roboczym. 

8.     Serwis jest zobowiązany wydać produkt niezwłocznie nie później niż w terminie 20 dni od dnia zawarcia Umowy. 

9.   Po wybraniu w towarów, umieszczeniu ich w Koszyku, a następnie Wysłaniu jako zamówienie Klient zobowiązany jest do:

 wybrania jednego ze sposobów płatności proponowanego przez Serwis, oraz

-  potwierdzenia pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa  jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu z Serwisem oraz przed przekazaniem Towaru przewoźnikowi w celu dostarczenia. 

9. W przypadku płatności przelewem, Klient zobowiązany jest to uiszczenia płatności w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia (decyduje data wpływu należności na konto). 

     Wpłata należności powinna być dokonana na rzecz właściciela Serwisu – firmy:

     Firma Kumi s.c. Mirosława Koprowska-Kumosińska, Józef Kumosiński 91 – 328 Łódź ul. Srebrna 15 

na numer konta w walucie PLN: 68105014611000009078332880

prowadzone przez  ING Bank Śląski.

     W przypadku niezarejestrowania płatności w w/w terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy kupna – sprzedaży.

10.   Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon).

11.   Klienci dokonujący zakupów w sklepie internetowym wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.

 

 

 

 

ARTYKUŁ 5. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 

1.   Ceny podane w serwisie są cenami zawierającymi podatek VAT wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.   Cena towaru nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie na zamówieniu.

3.  Po dodaniu Towaru do Koszyka, potwierdzeniu woli jego nabycia oraz podaniu adresu do wysyłki, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za Towar.

4.  Płatności w ramach Serwisu dokonywane są przez Klienta w postaci elektronicznej (przelew) lub „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki.

5.  Płatności przelewem Klient dokonuje na konto bankowe firmy:

    Firma Kumi s.c. Mirosława Koprowska-Kumosińska, Józef Kumosiński, 91 – 328 Łódź ul. Srebrna 15,

    prowadzone w ING Bank Ślaski,  

    numer konta: 68 1050 1461 1000 0090 7833 2880

    W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

 

ARTYKUŁ 6. DOSTAWA TOWARÓW

 

1.   Zamawiane Towary dostarczane są Klientowi na terytorium Polski kurierem – za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2.   Zamówione Towary dostarczane Klientowi poza granice Polski /wysyłka za granicę/ są za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.   Koszt dostawy:

a/przy płatności przelewem tradycyjnym lub elektronicznym do 200 zł – kurier 17 zł brutto, paczkomaty 12 zł brutto

b/przy płatności za pobraniem – 25 zł brutto

 c/w przypadku gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony poza granice Polski – koszt dostawy        ponosi klient 85 zł brutto (EU).

 

4.     Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

  1. sprawdzeniu przez Firmę Kumi s.c. kompletności wysłanych danych,

  2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Klientem celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

5.   W momencie przyjmowania zamówienia Serwis nie gwarantuje pełnej realizacji zamówienia. Jeżeli Serwis nie może zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towaru, zawiadomi o tym niezwłocznie Klienta i zwróci otrzymaną z tego tytułu zapłatę.

6.   Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień aż do wyczerpania zapasów. W przypadku gdy braki towarowe mają charakter przejściowy, Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu wysyłki towaru, która nastąpi niezwłocznie po uzupełnieniu stanów magazynowych, nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty złożenia zamówienia.

7.   W przypadku zamawiania kilku towarów o różnym czasie dostępności, na życzenie Klienta zamówienie może zostać rozdzielone na osobne przesyłki, jednak ich koszty każdorazowo ponosi Klient. O chęci takiego zrealizowania zamówienia Klient powinien poinformować Serwis telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail.

8.   Jeżeli zamówienie kilku produktów nie będzie mogło zostać zrealizowane w ramach jednej przesyłki z przyczyn leżących po stronie serwisu, koszty kolejnych przesyłek pokrywa Serwis.

9.   W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem Serwisu www.kumi.pl  pomiędzy Klientem a Serwisem Kumi i Muso prowadzona jest korespondencja e-mailowa. W jej ramach Klient będzie otrzymywał na podany przy logowaniu (rejestracji) adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.

10.          Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu .

11.          Płatność przelewem  - W przypadku kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, e-mail zawiera prośbę o ponowienie próby zapłaty.

12.   Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi sklepu internetowego Kumi i Muso z zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

13.   Częściowa kompletacja zamówienia - Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji nie pełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 3 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

14.   Kompletacja i wysłanie zamówienia - Po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informację po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata

15.   Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

16.   W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o formie realizowanej wysyłki i numerze zamówienia. 

17.   Klient zobowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie (np. rozerwana taśma lub pudełko) Klient zobowiązany jest otworzyć przesyłkę przy kurierze, sprawdzić jej kompletność oraz sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół. O zaistniałej sytuacji Klient ma zawiadomić Serwis w nieprzekraczalnym terminie dwóch dni roboczych . 

18.   Wszystkie przesyłki ubezpieczone są do kwoty 5 000,00 PLN.

19.   Przewidywany czas dostawy na terenie Polski : w przypadku dostawy kurierem to 1 dzień roboczy liczony od dnia roboczego następującego po nadaniu przesyłki przez Sprzedającego

20.   Przewidywany czas dostawy Towarów poza granice Polski wynosi 7 dni roboczych liczonych od dnia następującego po dniu nadania przesyłki przez Sprzedawcę i jest uzależniony od odległości dostawy Towaru za granicą /im większa tym dłuższy czas dostawy/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTYKUŁ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu www.kumi.pl jest 

Firma Kumi s.c. Mirosława Koprowska-Kumosińska, Józef Kumosiński , z siedzibą w 91 – 328 Łódzi, przy ul. Srebrnej 15, NIP: 7262601520, regon 100617878, zwany dalej Kumi , Muso. 

Dane kontaktowe Kumi, Muso: tel. +48 601214442, adres e-mail kumi@kumi.pl.

2.  Firma Kumi s.c. przetwarza dane osobowe w celach: 

a/ świadczenia usługi prowadzenia konta Klienta w Sklepie www.kumi.pl,

b/ udostępnienia Sklepu w celu wykonania umowy sprzedaży lub przed zawarciem umowy -podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

c/ marketingowych – takich jak otrzymywanie newsletterów, ofert, informacji o nowościach - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Kumi s.c. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d/ rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy Kumi s.c. – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

e/ wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z  Firmą Kumi s.c..

4. Administrator przetwarza następujące dane:

    imię i nazwisko; datę urodzin, adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;     adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj).

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

6. Odbiorcami danych osobowych będą:

a/ podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firma Kumi s.c. w celu obsługi portalu www.kumi.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy Kumi s.c.,

b/ podmioty świadczące usługi dostawy produktów - na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

c/ PRZELEWY24.pl oraz PAYPAL.pl -  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy Kumi s.c. z prośbą o udzielenie informacji. 

Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

ARTYKUŁ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

2.   Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient  znajdzie w nim wady, zaleca się odesłanie zakupionego produktu na adres „ Sklep Internetowy Firma Kumi s.c., ul. Srebrna 15, 91 – 328 Łódź, 

     Tel kontaktowy: +48601214442

2. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wniosek reklamacyjny który jest do pobrania w zakładce „do pobrania: pod nazwą  „Wniosek reklamacyjny”.

4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie klient powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji. 

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje dostępne w sklepie towary. 

 

ARTYKUŁ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZWROT TOWARU

 

1.  Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy (towaru) w posiadanie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór jest do pobrania w zakładce „do pobrania: pod nazwą  „Formularz odstąpienia od Umowy”. Formularz ten nie jest obowiązkowy, wystarczy wysłanie oświadczenia drogą mailową lub pocztą. 

2.  Serwis zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni  od otrzymania Oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób płatności, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyrazi zgodę na inny sposób.

3.  Klient zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni  od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu ( paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp). Odesłany towar nie może być używany przez Klienta.

Jeżeli Klient nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Serwis nie będzie zobowiązany do zachowania terminu określonego w art. 9 pkt 2.

4.  Klient, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy przesłanie oświadczenia w formie elektronicznej lub pocztą. 

 

ARTYKUŁ 10. WYMIANA TOWARU

 

1. Klient może w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie wymienić rzecz w obrębie tego samego modelu na inny rozmiar lub kolor. Do zachowania terminu należy przed jego upływem dostarczyć na adres: Firma Kumi s.c., ul. Srebrna 15, 91 – 328 Łódź - formularz Wymiany wraz z wymienianym towarem. Formularz Wymiany jest do pobrania ze strony www.kumi.pl w zakładce „do pobrania:”. 

2. Podstawą skorzystania z wymiany towaru jest dostarczenie przez Klienta wraz z towarem dowodu zakupu ( paragon, faktura, potwierdzenie przelewu itp).

3. Przewidywany czas wymiany to 14 dni roboczych.

4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 

5. Klient, który skorzysta z możliwości wymiany, ponosi koszty przesyłek pocztowych.

 

ARTYKUŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Serwis zastrzega sobie prawo do: 

  1. wolno rynkowej zmiany cen w ujęciu abstrakcyjnym, ze skutkiem od chwili dokonania zmiany,

  2. zmiany oferty sklepu internetowego Kumi, Muso

3.   Niniejszym Regulaminem udostępniany jest nieodpłatnie w każdym czasie za pomocą linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.kumi.pl/regulamin oraz w koszyku (przed zawarciem umowy). Regulamin  został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego i Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego. 

4.   Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, zwracany Towar powinien być opatrzony metką z nazwą Sprzedawcy wszytą na wierzchniej stronie Towaru.